Nepal 2008

Photos copyright 2008, 2009 by Steve Cirian
Kathmandu
Bhaktapur
Boudhanath
Swayambunath
Pashupathinath
High Passes Trek (incl. Everest Base Camp)
Patan

[Mail me]